KONTAKTY

Prcek sport
B. Smetany 1256
Nový Bydžov 504 01
tel: +420 608 049 972
napište nám
E-mail: prceksport@prceksport.cz
IČO: 036 73 260

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 2 399 Kč
do košíku:
naše cena 2 399 Kč
do košíku:
naše cena 2 399 Kč
do košíku:

ANKETA

Líbí se Vám tyto stránky?

Ano Ano 46% Spíše ano Spíše ano 18% Spíše ne Spíše ne 18% Ne Ne 18%

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy, uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou prostřednitvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.3.
Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. 

1.4.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující není oprávněn umožnit využívání  uživatelského účtu třetím osobám.

2. ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ

 

Zboží lze objednat přímo z e-shopu, písemně poštou nebo e-mailem, telefonicky, či osobně.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a  to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Maloobchodní ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. 

3.2.
Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.1. Ceny pro obchodní partnery
Obchodním partnerem se může stát obchodník se sportovním zbožím. Po zaslání živnostenského listu (nebo výpisu z obchodního rejstříku) obdrží platný obchodní ceník. V případě navázání trvalé spolupráce bude obchodnímu partnerovi přidělen jedinečný přístupový kód, na jehož základě se zobrazí obchodní ceny.

4.1.2.
Ceny pro kluby
Při hromadných objednávkách budou klubům poskytnuty slevy z prodejních cen. Jejich výše bude zájemci sdělena při konkrétní poptávce, v návaznosti na množství objednaného zboží.

4.2. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
-  v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese B. Smetany 1256, Nový Bydžov 
-  v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 186115008/0300,  vedený  u  ČSOB. 

4.3.
Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady,       spojené s balením a dodáním zboží. 

4.4.
V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 15 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.
Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Spotřebitel má dle zákona č. 89/2012 Sb. v pl. znění, občanský zákoník, povinnost vrátit zakoupené zboží do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prceksport@prceksport.cz.  

5.2.
  Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podmínkou finančního vyrovnání je vrácení zboží. Náklady na dodání zboží je prodávájící povinen spotřebiteli vrátit, vyjma nejlevnějšího způsobu dodání. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

5.3.
V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a je-li to možné, v původním obalu.

5.4.
Podnikatel uhradí spotřebiteli náklady spojené s vrácením zboží, jestliže neupozornil spotřebitele o povinnosti nést tyto náklady v souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 písm. g).

5.5.
V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek, podnikatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá, nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal. 

5.6.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno či opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.7. V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

 

Email: adr@coi.cz

Web: adr.coi.cz

 

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1. Pokud je zboží skladem, dodací lhůta činí tři pracovní dny od doručení závazné objednávky. U zboží na objednávku je dodací lhůta zpravidla do čtyř týdnů. Prodávající si vyhrazuje právo tuto lhůtu změnit z důvodu nedostatečné skladové zásoby na straně zahraničního partnera - ale vždy o této skutečnosti podá informaci kupujícímu, kterému případně nabídne náhradu v podobné kvalitě a ceně.

6.2.
Pokud se nejedná o osobní odběr, je jednotlivcům zboží zasíláno na dobírku. Klubům je zboží dodáváno buď poštou (dobírka nebo platba předem), nebo v případě dohody osobně. Obchodním partnerům je zboží dodávané poštou, v případě zájmu je možný i osobní odběr. U nových obchodních partnerů jsou podmínkou první tři platby hotově nebo předem.

6.3.
Pokud má kupující objednaný potisk, požaduje prodávající vždy platbu předem a potisky se aplikují až po úhradě v hotovosti nebo po připsání úhrady na bankovní účet prodávajícího.

6.4.
Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci.      V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY - REKLAMACE

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (pro jednotlivce Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitele, pro obchodní partnery Obchodním zákoníkem).

7.2. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

7.3.
Prodávající odpovídá za vady v zákonem stanovené záruční době.

7.4.
Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny B. Smetany 1256, 504 01 Nový Bydžov. 

7.5.
Reklamace musí splňovat veškeré náležitosti – musí být uplatněna ihned po zjištění vady, musí být doložen doklad o koupi, zboží musí být čisté a suché.

7.6.
Záruční doba pro konečného spotřebitele je 24 měsíců, nelze ji však zaměňovat s životností výrobku, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 

8.1. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

8.2.
Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

9. ZÁVEREČNÁ USTANOVENÍ

 

9.1. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování.

9.2.
Kontaktní údaje prodávajícího:  

adresa pro doručování:
Hanuš Tomáš, B. Smetany 1256, 504 01 Nový Bydžov 
adresa elektronické pošty: prceksport@prceksport.cz
Telefonní spojení: 608 049 972
V Novém Bydžově  dne 10.6.2013